Skip links

Privacy Policy

Privacy Policy

Introductie
Een van de kernwaarden bij AST Zeeland is respect voor het individu. Dat is de basis waarop U met ons te maken hebt als gewaardeerde relatie, klant, als bezoeker van onze websites, door of mede namens AST Zeeland georganiseerde evenementen of bedrijfsvestigingen, sollicitant, bestuurder van onze voertuigen, of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.
We streven ernaar om Uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we Uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij Uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.
Met deze privacyverklaring willen we U informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat Uw rechten en Uw privacy worden gewaarborgd.
Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie staat op onze websites.

1. Voor wie is deze Privacyverklaring bedoeld?
Deze Privacyverklaring geldt voor alle relaties en leveranciers van AST Zeeland en de klanten die van ons diensten en/of producten afnemen.
Ook geldt deze privacyverklaring indien U geen klant bent van ons maar wel van onze producten of diensten gebruik maakt, bijvoorbeeld als u als chauffeur werkzaam bent voor een zakelijke klant en gebruik maakt van één van onze apps of van de services die wij op onze voertuigen bieden. Ook kan het zijn dat U onze website bezoekt, of al dan niet (online) bij ons solliciteert. Ook dan gebruiken wij Uw persoonsgegevens.
Ook voor voormalige relaties geldt deze Privacyverklaring zolang we nog gegevens van U hebben.

2. Welke grondslagen gebruiken wij voor de verwerking van Uw gegevens
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op één van de rechtsgronden die de wet daarvoor biedt. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
• Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de levering van producten of het al dan niet aangaan of uitvoeren van een (arbeids)overeenkomst.
• Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het delen van gegevens met de Belastingdienst.
• Gerechtvaardigd belang – waaronder het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, informeren over het gebruik van onze producten en diensten, het voorkomen van fraude; marketing en verkoop.
• Toestemming – zoals bijvoorbeeld uw toestemming om U persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die AST Zeeland van U heeft. NB: u heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?
We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken.
a) Accountgegevens
Wij hebben Uw contactgegevens, informatie over door U bestelde diensten/producten en informatie die wij ontvangen als wij contact hebben met elkaar. Wij beschikken over gegevens waarmee we U kunnen identificeren of met U kunnen communiceren. Deze gegevens bevatten onder meer Uw naam, adres, telefoonnummer, kopie van Uw legitimatiebewijs (afhankelijk van de dienst of service, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum, taalvoorkeuren, adresgegevens voor levering en andere contactgegevens die we rechtstreeks van U krijgen.)
Als U een product koopt dan leggen wij gegevens omtrent de transactie en de/het afgenomen dienst/product vast, zoals het type overeenkomst, de locatie waar U de dienst afneemt, het bezorgadres, de datum van aanschaf en het type van het aangeschafte product.
Om U zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij verder bijhouden in welke producten of diensten U geïnteresseerd bent.
Als wij contact hebben met U per telefoon, e-mail, via social media, of op onze kantoorlocaties, kunnen wij het gesprek dat we hebben vastleggen. Dit gaat bijvoorbeeld om de inhoud van een klacht, de interesse in een dienst of product of een vraag over de betaling van een factuur.
b) Financiële gegevens
Wij hebben informatie om de vergoeding voor afgenomen producten en/of diensten bij U in rekening te brengen of om aan U betalingen te doen, zoals Uw bankrekeningnummer, facturen en creditnota’s.
Als U onze diensten gebruikt of onze producten koopt, verzamelen wij gegevens om de abonnementsvergoeding, de gebruikskosten en/of de koopprijs bij U in rekening te kunnen brengen. Dit zijn Uw betaalgegevens, zoals Uw bankrekeningnummer, betaalhistorie en factuurgegevens.
In het kader van kredietwaardigheidsonderzoek wisselen wij zowel onderling tussen onderdelen van AST Zeeland als met onze zakelijke partners, zoals bijvoorbeeld Graydon, financiële gegevens en gegevens omtrent betaalgedrag en kredietwaardigheid uit. Daarnaast krijgen wij soms informatie over negatieve registraties, faillissementen, betaalgegevens, verhuizingen, eigendom, adresgegevens, telefoonnummers, socio-demografische data en andere gegevens die nuttig zijn voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets. Wij hebben ook gegevens over U uit openbare bronnen zodat we kunnen zien of U mogelijk failliet bent of in de schuldhulpverlening zit.

4. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen
Hieronder vind U een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen door AST Zeeland staan.

a) Om een relatie met U te kunnen aangaan
Als U klant bent of wanneer U een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen of U bij ons solliciteert , hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo hebben we (persoons)gegevens van U nodig om voor sommige vormen van onze dienstverlening Uw identiteit vast te kunnen stellen (zoals een kopie van Uw identiteitskaart of paspoort). Ook toetsen wij in sommige gevallen Uw kredietwaardigheid om te onderzoeken of U in staat bent Uw financiële verplichtingen onder de overeenkomst met AST Zeeland na te komen. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over U gebruiken die wij krijgen via dienstverleners die voor ons kredietchecks uitvoeren, zoals bij voorbeeld Graydon.

b) Verkoop en levering AST Zeeland-Producten en diensten
Wanneer U een AST Zeeland-product of dienst afneemt, willen wij U goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken Uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met U te onderhouden en de producten en diensten op het door U gewenste moment en adres aan U te kunnen leveren.
i) Verkoop en levering van producten
ii) Reparatie & Onderhoud
iii) Verhuur & Leasing

c) Facturatie
Wij gebruiken persoonsgegevens om betaling van U te ontvangen als klant om of om betalingen te verrichten aan U als leverancier. Als U een klant bent van ons, stellen wij op basis van uw gegevens facturen op. Als U na herhaalde aanmaning onze factuur niet betaalt, kunnen wij onze vordering uitbesteden of overdragen aan een incassobureau of een andere derden, zoals bijvoorbeeld onze externe juristen. Voor zover nodig voor de incasso en/of overdracht van deze vordering zullen we ook gegevens van U aan het incassobureau of deze derden verstrekken.

d) Persoonlijke marketing
Wij gebruiken Uw gegevens om met U per e-mail, sms, post en telemarketing te kunnen communiceren over onze (nieuwe) producten en diensten die U mogelijk interessant vindt, door ons georganiseerde evenementen of acties waaraan U kunt deelnemen, zoals promotionele aanbiedingen, zakenreizen, prijsvragen of promotionele kansspelen. Ook gebruiken we hiervoor de informatie die we verzamelen via cookies over Uw gedrag op onze websites. Door dit te analyseren kunnen wij onze relaties diensten en producten aanbevelen die aansluiten op hun behoeften.
Wij verkopen Uw gegevens nooit aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden. Wel delen we Uw gegevens met onderdelen van AST Zeeland voor marketing- of verkoopdoeleinden en voor monitoring van kredietwaardigheid.
U kunt altijd aangeven dat U niet wilt dat we Uw gegevens nog langer gebruiken.

e) Klanttevredenheidsonderzoek
We verwerken Uw gegevens soms bij door ons uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld door U via sms te vragen om medewerking te verlenen aan het “Happy with AST Zeeland”-onderzoek. Op deze manier kunnen wij ons management helpen betere beslissingen te nemen over onze producten en diensten.

f) Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij zijn op basis van bepaalde wet- en regelgeving soms verplicht om gegevens over U aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van U verstrekken aan de officiële autoriteiten op basis van een door hen ingediend verzoek.

g) Archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

h) Website
Wij verzamelen gegevens als U onze website bezoekt en daarop van bepaalde functies gebruik maakt.
Als U eerder een ‘Verzoek voor offerte’ hebt ingediend bij AST Zeeland , wordt de informatie die is ingediend in het offerteaanvraagformulier opgeslagen en kan deze worden gedistribueerd naar andere AST Zeeland entiteiten en/of officiële AST Zeeland dealers.
Wij gebruiken de gegevens om onze websites voortdurend te evalueren en aanpassingen te doen waarbij wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Verkoop en levering producten
Wij verkopen diverse producten zoals trucks en aanverwante producten. Wij gebruiken Uw gegevens om ter zake overeenkomsten met U te sluiten en deze uit te voeren en de service te bieden die U van ons mag verwachten.

Reparatie onderhoud & berging
Wij verzorgen reparatie en onderhoud van voertuigen. Wij gebruiken Uw gegevens om die services uit te voeren en er voor te zorgen dat deze tijdig worden uitgevoerd. Daarom kunnen wij op eigen initiatief contact opnemen, ook in het kader van klanttevredenheid voor en/of na het uitvoeren van deze services.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en waarvoor ze worden verwerkt. Daarna worden ze in principe zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren. Voor sollicitanten geldt dat wij gegevens maximaal vier weken bewaren na het vervullen van de betreffende vacature, behalve indien de sollicitant ons toestemming geeft om zijn gegevens gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden ten behoeve van het vervullen van toekomstige of andere vacatures waarna die gegevens na verloop van een jaar alsnog zullen worden verwijderd

6. Hoe worden mijn gegevens beschermd?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens, en we zullen alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang.
Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

7. Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door Uw browser op de harde schijf van Uw computer of op Uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Zo herkennen we U automatisch bij Uw volgende bezoek. Ook kunnen wij hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten.
Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we U hierover en vragen we Uw toestemming. Pas nadat U toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt U op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan.

8. Heeft het gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet verstrek?
Het niet verstrekken van de persoonsgegevens die wij op grond van een contractuele en/of wettelijke verplichting verwerken, heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet of niet volledig kunnen leveren.